วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการชนไก่ กัดปลาระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๒๕
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
แห่งท้องที่สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
“ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ” หมายความว่า อธิบดีกรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา และผู้ขออนุญาตจัดให้มี
การเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี หรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
หมวด ๒
สถานที่เล่นการพนัน
ส่วนที่ ๑
การอนุญาตสถานที่เล่นการพนันขึ้นใหม่
ข้อ ๗ ก่อนจะก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่
ให้ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณา
(๑) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
(๓) กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
(๔) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีทุนเพียงพอที่จะประกอบกิจการ
(๕) สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผู้ขออนุญาตเป็นผู้มี
สิทธิในที่ดินหรือหนังสือสัญญาเช่า
(๖) แผนผังของที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ที่แสดงว่า
สถานที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานที่พักฟื้น
ในระยะที่อาจก่อให้เกิดปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาล
หรือการพักฟื้นได้
ข้อ ๘ ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจำนวนเจ็ดคนประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการสี่คน ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารในพื้นที่ที่ขออนุญาตอย่างน้อยหนึ่งคน และภาคประชาชนสามคน เพื่อทำหน้าที่
กลั่นกรอง และเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้
สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยความรอบคอบ และเหมาะสม โดยคำนึงถึง
เรื่องดังต่อไปนี้
(๑) อาคารสถานที่ที่จะขออนุญาตจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
(๒) จำนวนสถานที่ที่จะขออนุญาตในแต่ละพื้นที่จะต้องมีจำนวนไม่มากเกินสมควร
(๓) การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้
(๔) การควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
(๕) วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น และ
(๖) ต้องไม่อยู่ใกล้เคียงศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานพักฟื้น ในระยะ
ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาล
หรือการพักฟื้นได้
เมื่อพิจารณาแล้วให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ และให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๙ ให้นำความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการขออนุญาตและการพิจารณา
ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันกัดปลาโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนัน
ข้อ ๑๐ เมื่อก่อสร้างสถานที่เล่นการพนันชนไก่ หรือกัดปลาตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
หรือดัดแปลงอาคารเป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาแล้วเสร็จ หรือกรณีการขออนุญาต
ใช้สถานที่เล่นการพนันดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีอยู่ก่อนหรือเคยได้รับอนุญาตมาก่อนแล้ว ให้ผู้ขออนุญาต
แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณาออกหนังสือ
อนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาต่อไป โดยให้คณะกรรมการ
ที่ตั้งขึ้นตามข้อ ๘ ไปตรวจสอบสถานที่ก่อนเสนอผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ
ข้อ ๑๑ หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันออกหนังสืออนุญาต แต่หากจะขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันดังกล่าวให้ยื่นคำร้องขอ
ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนครบกำหนดการอนุญาตเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อเสนอให้
ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณาต่อไป
หมวด ๓
การอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนัน
ข้อ ๑๒ ผู้ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา โดยจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตตามแบบ พ.น. ๑
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วยสำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันดังกล่าว
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ต่อเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณาเดือนละครั้ง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตจึงจะออกใบอนุญาตได้
ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้บ่อนหนึ่งจัดให้มีการเล่น
การพนันชนไก่หรือกัดปลา แล้วแต่กรณี ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์
ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น ทั้งนี้ จะอนุญาตให้มีการเล่น
การพนันชนไก่หรือกัดปลาในแต่ละบ่อนหรือแต่ละสังเวียนได้ไม่เกินห้าวันต่อเดือน
ข้อ ๑๔ การอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ หรือกัดปลาเป็นกรณีพิเศษนอกจาก
ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีอำ นาจสั่งอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นได้เมื่อเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาในงานประจำปีที่จังหวัด
เป็นผู้จัดขึ้น
(๒) รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้จังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือ
สาธารณกุศล
(๓) วันที่ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาเป็นกรณีพิเศษจะต้องไม่ตรงกับ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสำคัญทางศาสนา
(๔) ผู้ที่ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาเป็นกรณีพิเศษจะต้องเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมตามข้อ ๑๒
ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทำความตกลงกับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่
เพื่อกำหนดเวลาการชนไก่ในแต่ละยก (อัน) ให้เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินยี่สิบนาทีต่อหนึ่งยก
(อัน) รวมแล้วไม่เกินแปดยก และให้พักระหว่างยกไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที
ข้อ ๑๖ การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ให้ออกใบอนุญาตหนึ่งใบ
ต่อหนึ่งสังเวียนตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต (พ.น. ๔) ส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาต
จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่สังเวียนนั้น ให้ผู้มีอำ นาจสั่งอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณา
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตกระทำการดังต่อไปนี้ ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติมีอำนาจ
ที่จะไม่อนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตในคราวต่อไปเป็นครั้งคราวหรือตลอดไป
ก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อความ ลักษณะข้อจำ กัดและเงื่อนไขที่กำ หนดไว้
หลังใบอนุญาต
(๒) ไม่จัดสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัย
(๓) จัดให้มีการเล่นการพนันอย่างอื่นภายในบริเวณสถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา
(๔) มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีความไม่สงบเรียบร้อย
เกิดขึ้นภายในสถานที่หรือบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา
(๕) มีการขายสุรา หรือดื่มสุรา หรือยินยอมให้คนเมาสุราหรือพกพาอาวุธติดตัวเข้าไป
ในสถานที่ หรือบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา
(๖) จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่โดยมีการเสริม หรือแต่งเดือย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งมิได้
เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ชน
ข้อ ๑๘ บรรดาหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา และใบอนุญาต
ให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา ซึ่งได้ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาตามข้อ ๖ (๒) มิให้ใช้บังคับ
กับผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นและแน่ะแนวทางได้ครับ